ه م از مشاء ب ن م يم نزلت في

ة ئيبلا ةرادإا ما ظن ةدا هس و ة يكيرمألاا زا غلا ي عنس م ة يعمج ن م لىوألاا ة ئفلل لوألاا ز . ۱- لام جازمه فقط در صیغه های غایب و متکلم مضارع کاربرد دارد و در صیغه های مخاطب به کار نمی رود اما لام ناصبه در

2023-02-04
    العقرب اذا أ حيط بالنار يلسع نفسه ويموت
  1. ‬‬ ‫ان‪َ ،‬وا ْل َخ ْيطُ ا ْل َم